Integritetspolicy

Hammarby Ishockey ⨉ DirektJobb Integritetspolicy.

För oss är det självklart viktigt att du ska känna att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Hammarby Ishockey/DirektJobb används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Hammarby Ishockey/DirektJobb sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna integritetspolicy är generell och gäller även digitala kanaler.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vilka personuppgifter kan komma att samlas in?
När du besöker våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig. Dessa uppgifter kan till exempel utgöras av namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, andra identifikationsuppgifter, information om vilka av Hammarby Ishockey/DirektJobbs  tjänster du är intresserad av eller platsinformation. Även bilder eller andra filer som du väljer att skicka via e-post eller genom ett formulär är personuppgifter.

Vidare kan Hammarby Ishockey/DirektJobb komma att samla in tekniska data, det kan handla om IP-adress, enhets-ID, typ av webbläsare eller cookieinformation. Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du besöker vår hemsida, anger dina personuppgifter i formulär, att du kommunicerar med Hammarby Ishockey/DirektJobb i sociala medier, skickar ett mail eller anmäler ditt intresse för att köpa en tjänst eller liknande.

Hammarby Ishockey/DirektJobb har, liksom i stort sett alla kommersiella aktörer, placerat så kallade ”cookies” på vår hemsida. Genom dessa cookies kan vi komma att samla in uppgifter om hur du använder vår hemsida. Denna data utgör en statistisk grund som vi använder för att förbättra upplevelsen av, och informationen på, vår hemsida.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier kan vi komma att ta emot information rörande din profil på den tredjepartsplattform du valt att använda för att kontakta oss (till exempel LinkedIn eller Facebook).

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?
De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av Hammarby Ishockey/DirektJobb, för följande ändamål.

  1. För att vi ska kunna kontakta dig, kommunicera med dig och tillhandahålla de tjänster du beställt.
  2. För att kommunicera och administrera information och marknadsföringsaktiviteter som nyhetsbrev, tävlingar, erbjudanden med mera.
  3. För marknadsföringsändamål, marknadsföring via post, e-post, telefonsamtal, sms/mms, sociala medier. 
  4. För att analysera och förstå vad du som besökare är intresserad av för information och tjänst. Data kan behandlas genom geografisk, demografisk eller plattformsteknisk filtrering, i syfte att kunna bygga en plattform som tillhandahåller den information du som besökare vill ha.
  5. För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler.
  6. För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och tekniska plattformar.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen
Vi behandlar personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden mot kund eller medarbetare, eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler. Vi inhämtar ditt samtycke om att spara personuppgifter genom att du aktivt får klicka i en ruta när du gör din intresseanmälan.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter
Hammarby Ishockey/DirektJobb kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för bolagets räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistiskt underlag. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Hammarby Direktjobbs samarbetspartners får tillgång till vissa personuppgifter. Vi säkerställer att de bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning har en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder.

Hammarby Ishockey/DirektJobb kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott, eller om vi av någon annan anledning är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Externa länkar
Denna integritetspolicy gäller information som Hammarby Ishockey/DirektJobb behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. Våra digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Cookies
Vi använder cookies på vår hemsida. En cookie, eller ”kaka”, är en liten textfil som skickas och läses av besökarens webbläsare. Informationen kan bland annat innehålla information om hur man har använt hemsidan och vilken typ av webbläsare som använts. Dessa cookies kan vi komma att använda för att exempelvis få fram statistik kring hur våra flöden ser ut, vilka sidor du som besökare är intresserad av och göra det enklare att navigera. Vi använder också cookies för att bevara en användares tillstånd på vår hemsida.

Hammarby Ishockey/DirektJobb kan använda sig av tredjepartcookies som Google Analytics för att analysera hemsidetrafik, vi använder även Facebooks pixel för att mäta och analysera trafik, samt presentera relevant information för dig som användare.

Om du inte vill ta emot cookies kan du stänga av detta i din webbläsare. Då finns dock risk för att hemsidan inte fungerar korrekt.

Rätt till information, feedback och att inge klagomål
Har du synpunkter på hur vi hanterar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss genom den mailadress som finns angiven i nästa stycke.

Du kan begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade samt/eller att Hammarby Ishockey/DirektJobb ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Hammarby Ishockey/DirektJobb på: info@direktjobb.se

Ändring av denna integritetspolicy
Hammarby Ishockey/DirektJobb kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår hemsida.